ELGPN

Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja

Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. European lifelong guidance policy network – skr. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatkinjama. Podrška je razvoju sustava nacionalnih politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te povezivanja s politikama zapošljavanja, cjeloživotnog učenja i socijalnog uključivanja, te razmjene iskustava i znanja među njenim članicama. Financiranje Mreže provodi se kroz projektne aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje 2007-2013 Europske Komisije.

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje uključuje sve aktivnosti čija je svrha pomoći pojedincima u bilo kojem razdoblju njihova života kako bi napravili izbor vezano za obrazovanje, osposobljavanje i zanimanje te upravljali svojom karijerom.

Zašto je važna?

ELGPN predstavlja značajan napredak u podršci nacionalnom razvoju politike cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Europi. S obzirom da njome upravljaju države članice, ELGPN također predstavlja inovativan oblik metode otvorene koordinacije unutar Europske unije (EU).

Djelovanje ELGPN-a usmjereno je promicanju suradnje i predlaganju odgovarajućih struktura i mehanizama potpore u provedbi prioriteta identificiranih u Rezoluciji o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju (2004, 2008).

Temeljni ciljevi ELGPN-a su:
  • omogućiti državama članicama EU razmjenu informacija u području profesionalnog usmjeravanja
  • pratiti nacionalne i europske aktivnosti u prioritetnim područjima definiranima u Rezoluciji o uključivanju cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u strategije cjeloživotnog učenja (2008) (istraživanja, izvješća, evaluacije i dr.)
  • nastojati osigurati uključivanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u razne politike EU (zapošljavanje i socijalno uključivanje)

Tko su članovi ELGPN-a?

Članstvo u ELGPN-u otvoreno je za sve zemlje koje ispunjavaju uvjete za pomoć u okviru Programa za cjeloživotno učenje EU-a za razdoblje 2007-2013. Zemlje sudionice se potiče da uključe vladine i nevladine predstavnike te da obuhvate obrazovanje i zapošljavanje. Uspostavljene su veze kako bi se osigurao redovan kontakt sa socijalnim partnerima i drugim relevantnim tijelima i mrežama na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Republika Hrvatska punopravna je članica ELGPN-a od siječnja 2011. godine.

Koja je uloga Republike Hrvatske u ELGPN mreži?

Republika Hrvatska punopravna je članica ELGPN mreže od 1. siječnja 2011. godine, kada su potpisani pristupni dokumenti od strane tada nadležnih Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Pri tome je Hrvatski zavod za zapošljavanje imenovan nacionalnim predstavnikom i koordinatorom rada Mreže na razini Republike Hrvatske. Partnerskim institucijama imenovane su Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Naime, u dosadašnjim izvješćima Europske zaklade za izobrazbu (ETF) i Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) Hrvatski zavod za zapošljavanje identificiran je "glavnim dionikom cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i sustavno organiziranog pružanja usluga korisnicima (nezaposlenima, poslodavcima, zaposlenima, učenicima i studentima) u Republici Hrvatskoj".
Republika Hrvatska je u razdoblju 2011-2012. aktivno sudjelovala u radu dvije radne skupine: "Vještine upravljanja karijerom" i "Mehanizmi suradnje i koordinacije u politici profesionalnog usmjeravanja i razvoju sustava". Ishodi aktivnosti radnih skupina služe unaprjeđenju sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti.
 
Tijekom provedbe Programa rada ELGPN‑a za razdoblje 2011-2012. jedan od ishoda bila je izrada Priručnika sa smjernicama za oblikovanje politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u zemljama članicama Europske unije, kako bi se donositeljima politika, kao i drugim zainteresiranima, pomoglo utvrditi postojeće stanje razvoja cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u njihovoj zemlji ili regiji, identificirati probleme koji zahtijevaju pozornost i predložiti napredak koristeći primjere dobrih praksi drugih europskih zemalja. U ovom Priručniku, Republika Hrvatska zastupljena je s dva primjera dobre prakse u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja:
  • "Partnerski pristup ranoj intervenciji u Hrvatskoj" (studija slučaja 7.2) i
  • "Partnerski CMS model za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj" (studija slučaja 4.12).
U lipnju 2011. godine je iz sredstava projekta Hrvatski zavod za zapošljavanje organizirao konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi".

Među ostalim ishodima provedbe Programa rada ELGPN-a su objava preglednih članaka koji pojašnjavaju koncepte fleksigurnosti i nezaposlenosti mladih, kao i jedinstven europski Pojmovnik stručnih termina u području razvoja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Navedeni dokumenti prevedeni su na hrvatski jezik i tiskani od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te distribuirani svim relevantnim dionicima u području obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja, a cjelokupni trošak podmiren je iz sredstava ELGPN-a.

Program rada u 2013-2014. godini

U razdoblju 2013-2014. Europska komisija će nastaviti podupirati rad Mreže kroz Program za cjeloživotno učenje. Za razliku od prijašnjeg programa financiranja, u svrhu pravednije raspodjele sredstava između zemalja članica predloženo je korištenje ISCO stopa pri izračunu nacionalnog doprinosa ELGPN proračunu. Program rada i radna struktura ELGPN mreže za razdoblje 2013-2014. oblikovani su u skladu s novim potrebama strategije Europa 2020 i njezinim glavnim inicijativama, a usmjereni na prilagodbu, provedbu i dijeljenje ishoda aktivnosti Mreže među zemljama članicama. Dodatno, planiran je i razvoj Europskog okvira za razvoj politika i sustava za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

Pri tome je Hrvatski zavod za zapošljavanje ponovo imenovan nacionalnim predstavnikom i koordinatorom rada Mreže na razini Republike Hrvatske od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Predstavnici Republike Hrvatske sudjelovat će u Radnoj skupini 2 (Vještine upravljanja karijerom) i Radnoj skupini 3+4 (Pristup uslugama i Mehanizmi suradnje i koordinacije u politici profesionalnog usmjeravanja i razvoju sustava). Također su imenovani koordinatorima Radne skupine 4 (TG4) u sklopu koje je planirana izrada preglednih radova o smjernicama razvoja EU politika iz perspektive cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja.