Garancija za mlade predstavljena u CISOK-u Varaždin

Dana 23.10.2013 u CISOK-u Varaždin, predstavljena je provedba sheme Garancija za mlade u Hrvatskoj. O Garanciji za mlade govorila je Branka Šaško, rukovoditeljica Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja u Područnom uredu Varaždin.
Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade„Mladi i kreativni“ dopunjen s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina života. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, obrazovanje, vježbeništvo, te uključivanje u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.
Na predavanju je detaljnije predstavljena svaka od mjera, mladi su dobili konkretne smjernice na koji način navedene mjere koristiti. Svi prisutni su također imali priliku postavljati konkretna pitanja vezana uz svoju trenutnu situaciju.
Stručni tim CISOK-a Varaždin