Obrazovanje odraslih

Kako je organizirano obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj?

Obrazovanje odraslih nudi sljedeće mogućnosti:

  1. Osnovno školovanje – Program osnovnog školovanja odraslih izvodi se u trajanju propisanom nastavnim planom i programom za osnovno školovanje odraslih. Polaznicima koji na ovaj način završe osnovno školovanje također se omogućuje osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju.

  1. Srednjoškolsko obrazovanje – Broj sati svakoga pojedinoga nastavnog predmeta programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme ili niže stručne spreme ne može biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje, bez obzira na oblik izvođenja nastave.

  1. Prekvalifikacija – Program prekvalifikacije provodi se za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje ili za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta programa prekvalifikacije ne može biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

  1. Osposobljavanje – Programom osposobljavanja stječe se teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnijih poslova prvog stupnja složenosti. Izvođenje programa osposobljavanja ne može trajati kraće od 120 nastavnih sati, osim kad je riječ o osposobljavanju za jednu ili manji broj radnih operacija koje se stječu pretežno individualnim nastavnim radom, ali ne kraće od 60 nastavnih sati.

  1. Usavršavanje – Programom usavršavanja polaznici sa završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju dosad stečeno znanje. Izvođenje programa usavršavanja traje ovisno o vrsti programa, i to:

        o   za obnavljanje i dopunjavanje stečenog znanja i vještina te stjecanje novog znanja u struci iste razine složenosti, program ne može trajati kraće od 150 nastavnih sati
        o   za poslove višeg stupnja složenosti, program ne može trajati manje od 500 sati, osim za programe obrazovanja za računalstvo.

  1. Učenje stranih jezika - Programom učenja stranih jezika stječe se znanje i vještine potrebne za postizanje stupnjeva A1, A2, B1, B2, C1 i C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Izvođenje programa učenja stranih jezika za svaki stupanj može biti podijeljeno na module pri čemu trajanje programa za jedan modul ne smije biti kraće od 70 nastavnih sati.

 
Više informacija o obrazovanju odraslih možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja  i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.