Radionica "Uspješna komunikacija u poslovnom svijetu"

 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića  u Slavonskom Brodu provodi projekt pod nazivom „Eco Horty Lab II“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“ i Ekonomsko-birotehničkom školom te suradnicima Volonterskim centrom Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Slavonski Brod. Projekt je započeo u siječnju 2015.  te će trajati 18 mjeseci, odnosno do srpnja 2016. godine.

Opći cilj projekta je doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom i podići njihovo samopouzdanje i samopoštovanje povećavajući razinu njihove zapošljivosti i samozapošljivosti te njihove integracije na tržište rada kroz edukacije u skladu s potrebama tržišta rada. Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost na tržištu rada i mogućnosti za samozapošljavanje osoba s invaliditetom kroz poboljšanje njihovih kompetencija edukacijama o proizvodnji i plasmanu organske hrane te njezine promocije među stanovništvom Brodsko-posavske županije.

Budući da je jedna od aktivnosti unutar projekta „Eco Horty Lab II“ edukacija osoba s invaliditetom, 1. lipnja 2016. godine provedena je radionica „Upsješna komunikacija u poslovnom svijetu“.  Na radionici je sudjelovalo 14 članova i djelatnika Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“.  Cilj radionice  bio je upoznati sudionike sa samom definicijom pojma "komunikacija" kao i užim pojmom "poslovna komuniakcija". Predočena im je važnost komunikacije za funkcioniranje i napredovanje u poslovnom svjetu kao i do čega dovode zapreke u komunikaciji. Radionica je sadržavala teoretski i praktični dio te su sudionici kroz vježbe savladali osnove asertivne komunikacije i tehnike aktivnog slušanja, dok su kroz teoretski dio bili upoznati s osnovama komunikacije putem elektroničke pošte i telefona kao i sa snagom uporabe pozitivnim i negativnih rečeničnih formulacija. Na samom kraju radionice obrađena je tema neverbalne komunikacije. Korisnici radionice su dobivene informacije procijenili kao korisne i u poslovnom i u privatnom životu.