Škola socijalnih vještina

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), socijalne vještine predstavljaju sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih predstavlja život svakog dana.
Nužne su za uspješno međuljudsko funkcioniranje (snalaženje u ljudskom društvu), potrebne za donošenje odluka i rješavanje problema, kreativno i kritično mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svijest o sebi, nošenje s emocijama i uzrocima stresa. To su vještine upuštanja u međuljudske odnose s članovima obitelji, poznanicima, poslovnim suradnicima, prijateljima, ljubavnim partnerima. Obuhvaćaju sve ono što bi se trebalo govoriti i raditi u interakciji s ljudima. Iz svega ovoga je moguće izvesti zaključak da su socijalne vještine ponekad ključni element potrage za poslom te kasnije i napredovanja u poslu, jer oba ova procesa podrazumijevaju interakciju s ljudima i susretanje sa situacijama kao što su: donošenje odluka, rješavanje problema, nošenje sa stresom i emocijama te rješavanje konflikata. Zbog svega navedenog, ali i važnosti aktivacije mladih nezaposlenih osoba CISOK Slavonski Brod je u kolovozu započeo s provođenjem Škole socijalnih vještina namijenjene mladim osobama koje su u 2016. godini sudjelovale na Seminaru za mlade te se do sada nisu zaposlile.