Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini

2) nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi

3) nije član zadruge

4) nije predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge

5) nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva

6) ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu

7) nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju

8) nije zaposlena prema posebnim propisima

9) nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje

10) ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu

11) nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

12) nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju i

13) nije redoviti učenik ili student