Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Politika privatnosti

Uvod

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016. - u daljnjem tekstu: Uredba) izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. u svim državama članicama EU te je u cijelosti obvezujuća.

Uredba je donijeta radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Donošenjem i primjenom Uredbe osigurava se veći nadzor i jednako postupanje pri obradi i prijenosu osobnih podataka na području cijele EU, kao i prema trećim državama.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika tj. fizičkih osoba čiji se osobni podaci obrađuju (nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, te druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere, radnici Zavoda), na temelju zakona, primjenjujući načela obrade osobnih podataka propisanih Uredbom.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na ispitanika, na način da se ispitanik upozna sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima će se njegovi osobni podaci otkriti i rokovima pohrane.

Ograničavanje svrhe

Osobni podaci prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe ne smiju se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada podataka radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvobitnim svrhama.

Točnost

Osobni podaci moraju biti točni i potpuni. Voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Cjelovitost i povjerljivost

Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Pouzdanost

Voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Zavod obrađuje (prikuplja, bilježi, čuva, otkriva, prenosi i dr.) osobne podatke ispitanika na temelju važećih zakonskih propisa (Zakona o tržištu rada, Zakona o radu, i dr.). Osobni se podaci također obrađuju na temelju ugovora (međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela i državnih ustanova).

Svrha obrade osobnih podataka u Zavodu je posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba, tražitelja zaposlenja, prava radnika Zavoda iz radnog odnosa te pružanje individualnih usluga korisnicima.

Osobni podaci obrađuju se samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski ili biometrijski podaci, podaci o zdravlju, spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca) obavlja se samo pod uvjetima propisanim Uredbom.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA U RH I EU

Prijenos ili otkrivanje osobnih podataka primateljima (fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti) moguć je isključivo ako za to postoji zakonska pravna osnova ili izričita privola ispitanika. Zavod razmjenjuje, prenosi ili otkriva osobne podatke, najčešće tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih obveza i ovlasti (Poreznoj upravi, REGOS-u, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.).

Zavod razmjenjuje osobne podatke s članicama Europske unije radi ostvarivanja prava ispitanika po osnovu nezaposlenosti, a na temelju pravnih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA U TREĆIM DRŽAVAMA

Zavod kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Zavod kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i ima pravo od voditelja obrade (Zavoda) dobiti informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka (svrha obrade, vrste osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji kojima se osobni podaci otkrivaju ili će se otkriti, osobito primatelji u trećim državama, rokovi pohrane osobnih podataka).

Zavod, kao voditelj obrade, navedene informacije daje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.

Pravo na ispravak/dopunu

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka, osim u slučaju ograničenja brisanja osobnih podataka, koje je propisano Uredbom.

Pravo ispitanika na brisanje podataka, u Zavodu, moguće je tek nakon proteka roka propisanog Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti da se ograniči obrada njegovih osobnih podataka, i to u slučaju kada smatra da su podaci netočni ili da je obrada nezakonita.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako ispitanik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

KOLAČIĆI („COOKIES“)

Kako bi se omogućilo bolje korisničko iskustvo, na web stranici cisok.hr, Zavod koristi tzv. kolačiće (“cookies“). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bi se omogućilo što bolje pregledavanje i korištenje web stranica.

HZZ koristi ove vrste kolačića prema funkciji:

  • Neophodni kolačići –nužni su za funkcioniranje web stranice jer ona bez njih ne može funkcionirati na zamišljeni način. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može ispravno otvoriti tj. prikazati, ili integralne usluge koje pruža stranica ne funkcioniraju očekivano. Također, ovi kolačići omogućavaju bazičnu analizu web stranica s ciljem pobljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na Vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne traži se Vaša privola.
  • Statistički kolačići – pomoću njih se provodi naprednija analiza rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka može se utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa je HZZ onda u mogućnosti prilagoditi web stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće se traži Vaša privola.
  • Oglašivački kolačići – pomoću njih se analiziraju Vaši interesi i želje, a oni služe u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koji se organiziraju putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Za ove kolačiće se traži Vaša privola.

Kolačići prema izvoru:

  • Kolačići prve strane (first party cookie) - dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.
  • Kolačići treće strane (third party cookie) - Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške ili analitičke svrhe.

Kolačići prema trajanju:

  • Stalni kolačići - Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.
  • Privremeni kolačići - Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem uređaju, na taj način onemogućavate daljnju obradu i praćenje vašeg uređaja putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a u nastavku su linkovi za postupke brisanja u najpopularnijim internetskim preglednicima:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje kolačića
Microsoft Edge: privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Više o kolačićima možete naći na sljedećim stranicama:

www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com/hr
www.aboutads.info/choices

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Zavod poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.

Pristup osobnim podacima ispitanika radnicima Zavoda dopušten je isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka.

Zavod provodi izobrazbu svojih radnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika te su svi radnici upoznati s tim da se osobni podaci ispitanika ne smiju neovlašteno koristiti.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

U skladu s Uredbom, Zavod je imenovao službenika za zaštitu podataka.

Poslovi koje obavlja službenik za zaštitu podataka su informiranje i savjetovanje poslovodstva Zavoda i radnika o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Uredbe, davanje pojedinačnih uputa o postupanju, praćenje primjene Uredbe i suradnja s nadzornim tijelom.

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka su:

Telefon: 01/612-6000
e-mail: szop@hzz.hr

PRAVA ISPITANIKA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA, PODNOŠENJE ZAHTJEVA

U vezi s ostvarivanjem prava propisanih Uredbom (prava na pristup osobnim podacima, prava na brisanje, prava na ispravak), ispitanik može podnijeti Zavodu zahtjev za ostvarivanje prava tako da zahtjev:

osobno dostavi područnom/regionalnom uredu ili ispostavi Zavoda, uz predočenje osobne iskaznice
uputi pisanim putem, uz dostavu preslike osobne iskaznice, na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Službenik za zaštitu podataka
Savska cesta 64, 10 000 Zagreb
dostavi elektroničkim putem (e-poštom), uz dostavu skenirane osobne iskaznice, na e-adresu: szop@hzz.hr

U slučaju podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, odgovor će se ispitaniku dostaviti isključivo na kućnu adresu, radi zaštite osobnih podataka ispitanika, jer se elektroničkim putem ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe s kojom se komunicira.

Zavod će u pisanom obliku odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve ispitanika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Za nepotpune i nerazumljive zahtjeve zatražit će se dodatne informacije. Odbijanje zahtjeva pisano će se obrazložiti.

Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima Zavod neće postupati, a o razlozima će obavijestiti ispitanika pisanim putem.

VODITELJ OBRADE
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64
10000 Zagreb
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
email: szop@hzz.hr
Telefon: 01 6126 000

ADRESA
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured
Savska cesta 64
10000 Zagreb